Studentevenemang (logga)

Personuppgiftspolicy

Notera att Studentevenemang avser företaget Moonset AB, org.nr: 559378- 0835

ALLMÄNT

Studentevenemang registrerar och behandlar kundens personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

Studentevenemang är personuppgiftsansvariga och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och oss, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss och våra samarbetspartners.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla vårt utbud och service.

Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från oss eller våra samarbetspartners.

Att du intygar en viss ålder gentemot oss används för att säkerställa att köparen uppnått lägsta ålder för beställd tjänst samt för att upprätthålla den säkerhet som krävs vid betalningstransaktioner över webben vid försäljning av evenemangsbiljetter. Skolan du

uppger används i statistiksyfte för att förbättra vårt system samt för att hjälpa oss och våra partners att skapa bättre och mer relevanta erbjudanden.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, ålder, din skola, adress, IP-adress, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning på studentevenemang.se, per telefon, per e-post eller vid beställning över disk hos skola eller biljettombud.

När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas enligt denna personuppgiftspolicy.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst genom Studentevenemang medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av oss i tre år.

Om du inom tre år från senaste beställning gör en ny beställning via Studentevenemang kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år från det nya köptillfället

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Studentevenemang. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners, t.ex. vaktbolag, lokala samarbetspartners på evenemangsorten samt av våra anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

För att kunna erbjuda säker hantering av evenemangsbiljetter nyttjar Studentevenemang ett flertal externa tjänster för profilering och verifiering av köpare och betalmedel. Dylik hantering kan innebära att viss data förs ut från EU-/EES-området i enlighet med föregående stycke.

SAMTYCKE

Genom att aktivt godkänna våra villkor på studentevenemang.se, per telefon, per e-post eller vid beställning över disk hos skola eller biljettombud, hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

DINA RÄTTIGHETER

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via vår kundtjänst som du kan nå via e-post: info@studentevenemang.se

Du kan även mejla oss om du vill hantera dina samtycken till direktmarknadsföring.

För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, försäkringar och administration, kommer berörda personuppgifter att raderas ett år efter sista genomförda aktivitet eller evenemang kopplat till din beställning.

Du kan även kontakta Studentevenemangs kundtjänst på info@studentevenemang.se, om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder.

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

Moonset AB, Eklandagatan 12, 412 55 Göteborg

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Moonset AB, org. nr. 559378-0835, Eklandagatan 12, 412 55 Göteborg, info@studentevenemang.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

2022-03-31